• Πολιτική Ποιότητας
  • Σχετικά με εμάς
  • Επικοινωνία

Πολιτική Ποιότητας

Η προσέγγιση της «ΒΑΡΒΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ» στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρίας, το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο για την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας με βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων αλλά και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερομένων μερών, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

Οδηγούσα δύναμη της Εταιρίας αποτελεί η συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Για το σκοπό αυτό η ανάλυση διακινδύνευσης τροφοδοτείται από μη συμμορφώσεις αλλά και ευκαιρίες και παρακολουθείται μέσω αντικειμενικών στόχων ποιότητας. Ενδεχόμενες αποκλίσεις τροφοδοτούν ενέργειες διόρθωσης και βελτίωσης έχοντας ως παρακαταθήκη την / τον:

- στελέχωση της Εταιρίας με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

- επιλογή αξιόπιστων συνεργατών και προμηθευτών.

- εξοπλισμό της επιχείρησης (υλισμικό, λογισμικό).

- συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη για την σωστή αποτύπωση των απαιτήσεων του και την καταγραφή και διευθέτηση οποιαδήποτε διαφοροποίησης κάθε σύμβασης.

- καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή / ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων αλλά και της εσωτερικής λειτουργίας

- διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές της.

- εντοπισμό και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρίας και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών

- τρόπο διαχείρισης των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρίας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των προϊόντων

 

H Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:

- H πολιτική ποιότητάς της να είναι γνωστή και κατανοητή τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον (προσωπικό) όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον (ιστοσελίδα)
- Nα ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλόλητά της.
- Nα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του.

 

Δεσμεύεται, επίσης, να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της.

Ο Λεωνίδας Βαρβουτσής, Γενικός Διευθυντής & Εκπρόσωπος της Διοίκησης, αναλαμβάνει το καθήκον της εποπτείας, της συντήρησης και της ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

 

 

Η Διοίκηση